Gratis groepsles
Lesrooster

 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT
 2. ALGEMENE VOORWAARDEN
  1. HET LIDMAATSCHAP
  2. OPZEGGINGEN
  3. TARIEVEN - BETALINGEN
 3. BEDRIJFSGEGEVENS

1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 • A’spect training behoudt zich het recht voor de openingsuren, uurroosters, huisregels en lesgevers te veranderen. A’spect training  is niet verplicht tot enige vorm van compensatie in geval van mogelijke annulering van groepslessen en/of andere serviceverlening.

 • De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens ontoelaatbaar gedrag daar aanleiding toe geeft, of in geval van niet-naleving van het huishoudelijk reglement/algemene voorwaarden.

 • Voor deelname aan de sportactiviteiten is aangepaste en verzorgde sportkledij noodzakelijk, ook qua schoeisel. Flipflops zijn uit veiligheidsoverwe- gingen niet toegestaan.

 • Het gebruik van een handdoek is, om hygiënische redenen, verplicht, zowel bij het gebruik van de fitnesstoestellen als tijdens de groepslessen.

 • Het materiaal en de toestellen dienen na gebruik in een ordelijke staat te worden achtergelaten, gereinigd met de daartoe voorziene producten.

 • Voor groepslessen behoudt het management zich het recht voor om een reserveringssysteem in te lassen. Informeer u aan het onthaal van uw club m.b.t. de specifieke reglementering voor het reserveren van een plaats in uw favoriete les.

 • Roken in het gebouw is verboden.

 • Dieren zijn in het gebouw niet toegelaten.

 • Kinderen zijn zonder begeleiding niet toegelaten in de trainingszones.

 • Door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst verklaart de klant kennis te hebben genomen van het Huishoudelijk Reglement en van onderstaande algemene voorwaarden, en ze zonder enig voorbehoud te aanvaarden en te zullen naleven.

 • A’spect training  is niet verantwoordelijk voor ongevallen en/of blessures vanwege foutief gebruik van toestellen of materialen.

2 ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 HET LIDMAATSCHAP

 1. Alle leden sluiten een overeenkomst met A’spect training.De contractuele bepalingen die deel uitmaken van de overeenkomst worden omschreven in huidige algemene voorwaarden, alsook in het geldende Huishoudelijk Reglement van de specifieke clubs. U wordt lid van onze club van zodra u deze overeenkomst heeft ondertekend.

 2. Uw persoonlijke lidkaart met lidnummer is uw enig bewijs van lidmaatschap. Bij verlies of diefstal van uw clubkaart dient u aan de receptie van uw club een nieuwe kaart aan te vragen. A’spect training  rekent € 15,00 kosten aan voor het vervangen van uw originele lidkaart.

 3. Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen. Bij misbruik zal de lidkaart worden ingetrokken en wordt het lidmaatschap stopgezet. Het betrokken lid dient in dit geval wel nog de verschuldigde maandelijkse lidmaatschaps- bijdragen voor de lopende minimale looptijd te betalen.

 4. Betalingswijze

  1. Lidmaatschapsbijdragen worden maandelijks (cash/domiciliëring) vooruitbetaald, uitgezonderd de eerste twee instap- maanden. Deze 2 instapmaanden dienen bij de start van het lidmaatschap in de club samen met de instap- en administratieve bijdrage te worden betaald.

  2. Na de 2 instapmaanden, ter plaatse vooruitbetaald, worden de lidmaatschapsbijdragen maandelijks vooruitbetaald via:

   1. domiciliëring, uiterlijk de 5de van elke maand waarop deze bijdrage betrekking heeft; of

   2. cash betaling of

   3. overschrijving op de rekening van A’spect training  uiterlijk vóór de 28ste van de maand voorafgaand aan de maand waarop deze bijdrage betrekking heeft.


 1. A’spect training  biedt haar leden ook de mogelijkheid om het lidmaatschap voor de volledige looptijd vooruit te betalen.

 2. Het lid is bekend met het feit dat hij een lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst en kan aflopen als het aantal maanden vermeld in de keuze betaald zijn.

 3. Wanneer een maandelijkse betaling via domiciliëring wordt herroepen door het lid, of wanneer een maandelijkse betaling niet is kunnen doorgaan om welke reden dan ook, mag A’spect training  een extra administratiekost van € 7,50 aanrekenen.

 4. Verlenging van het lidmaatschap

  1. Verlenging van de overeenkomst gebeurt “stilzwijgend”. M.a.w. indien u als lid uw lidmaatschap niet tijdig en conform de voorwaarden (zie artikel 1.6) opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens 1 maand.

  2. Indien u na het beëindigen van een overeenkomst terug wenst te starten, dient u de instapbijdrage opnieuw te betalen.

2.2 Opzeggingen

 1. Behoudens afwijkende bepaling in huidige algemene voorwaarden, kan de overeenkomst niet worden stopgezet tijdens de initieel overeengekomen looptijd. Het stopzetten van de maandelijkse betalingen alvorens de initiële looptijd is verlopen, wordt o.a. niet limitatief aanzien als een onrechtmatige verbreking. In geval van vroegtijdige verbreking door of lastens het lid/ de klant, zal deze de lidmaatschapsbijdragen voor de nog resterende contractuele looptijd verschuldigd zijn aan A’spect training .

 2. Indien u het lidmaatschap wenst te beëindigen op het einde van de initieel overeengekomen looptijd, dan kan dit ter plaatse, per brief of per e-mail. Dit dient te gebeuren ten laatste 1 kalendermaand vóór het einde van deze looptijd. In afwijking op het voorgaande kan een Flex-lidmaatschap op elk ogenblik worden opgezegd, en eindigt dit Flex-lidmaatschap op de eerste dag van de maand volgend op de datum van opzeg.

 3. Na afloop van de initieel overeengekomen looptijd van het contract, kan de overeenkomst op elk ogenblik worden opgezegd mits inachtname van een opzegtermijn van 1 maand. Deze opzegtermijn van 1 maand gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de datum van opzeg. Deze opzeg geschiedt eveneens ter plaatse, per brief of per e-mail.

 4. De overeenkomst kan zonder opzegtermijn en zonder verbrekingsvergoeding definitief worden beëindigd door de klant in volgende omstandigheden:

  1. Wanneer A’spect training  haar openingsuren wijzigt op een wijze die het voor de klant onmogelijk maakt om zijn overeenkomst verder te zetten;

  2. Wanneer A’spect training  de essentiële voorwaarden van de overeenkomst eenzijdig zou wijzigen;

  3. Indien de klant een medisch letsel heeft, dat hem/haar definitief onmogelijk maakt om nog te sporten of te fitnessen. Deze beëindigingsgrond kan enkel worden aanvaard, indien de klant een medisch attest voorlegt, waarin deze onmogelijkheid tot sporten wordt bevestigd door een geneesheer;

  4. Indien de klant verhuist buiten een straal van 25km. van een A’spect training  club.

  5. Deze beëindigingsgrond kan enkel worden aanvaard, indien de klant een attest van inschrijving op zijn/haar nieuwe woonplaats voorlegt;

 5. De omstandigheid die aanleiding geeft tot definitieve beëindiging en de eventueel mee te delen stavingsstukken, dienen door de klant ter kennis te worden gebracht aan A’spect training per e-mail. De overeenkomst neemt vervolgens een einde op de laatste dag van de maand waarin deze kennisgeving wordt gedaan.

 6. Indien de overeenkomst definitief wordt beëindigd omwille van een in huidig artikel voorziene omstandigheid en de klant reeds meerdere maanden lidmaatschapsbijdragen vooruit heeft betaald, worden deze bijdragen terugbetaald pro rata het aantal resterende maanden van de overeenkomst. De lidmaatschapsbijdrage van de maand waarin de definitieve beëindiging ter kennis wordt gebracht aan A’spect training  blijft evenwel verworven door A’spect training .

 7. De overeenkomst kan tijdelijk door de klant worden opgeschort, gedurende de periode waarin hij/zij:

  1. Tijdelijk medisch ongeschikt werd verklaard om nog te sporten of te fitnessen. Deze schorsingsgrond kan enkel worden ingeroepen op voorwaarde dat de tijdelijke ongeschiktheid een duur heeft van minstens 1 volledige kalendermaand en mits de klant een medisch attest voorlegt, waarin deze tijdelijke ongeschiktheid door een geneesheer wordt bevestigd ;

  2. Tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert om nog te sporten of te fitnessen omwille van Professionele redenen. Deze schorsingsgrond kan enkel worden ingeroepen op voorwaarde dat de tijdelijke onmogelijkheid een duur heeft van minstens 1 volledige kalendermaand en mits de klant een attest of verklaring voorlegt, waarin deze tijdelijke onmogelijkheid door zijn/haar werkgever op gemotiveerde wijze wordt bevestigd;

 8. De opschorting gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de datum van kennisname door A’spect training  van de schorsingsgrond.

 9. Het opschorten kan nooit met terugwerkende kracht. De lidmaatschapsbijdrage van de maand waarin de schorsing ter kennis van A’spect training  wordt gebracht, blijft door A’spect training  verworven.

 10. Een opschorting geldt steeds voor een periode van minstens één maand, startend op de eerste van een bepaalde maand en eindigend op de eerste van de daaropvolgende maand. De vervaldatum van het lidmaatschap wordt in dit geval verlengd met een periode gelijk aan de opschortingsperiode. Tijdens de periode van schorsing, is de klant geen vergoeding/lidmaatschapsbijdrage aan A’spect training  verschuldigd.

 11. A’spect training kan de overeenkomst ontbinden zonder opzegtermijn en zonder enige verbrekingsvergoeding aan de klant verschuldigd te zijn :

  1. In geval van ernstige schending van het huishoudelijk reglement of herhaalde kleine overtredingen van het huishoudelijk reglement ;

  2. In geval van wanbetaling;

  3. Bij elke contractuele wanprestatie in hoofde van de klant die niet geremedieerd is binnen een respijttermijn van 1 week, na daartoe verzocht te zijn geweest door A’spect training . De ontbinding en de motivatie daartoe, worden door A’spect training  ter kennis gebracht aan de klant, ofwel ter plaatse, ofwel per brief of per e-mail. De overeenkomst neemt vervolgens een einde op de laatste dag van de maand waarin deze kennisgeving wordt gedaan.

  4. Indien de kennisgeving van de opzeg, van de reden van de definitieve beëindiging, van de reden van schorsing of van de reden van ontbinding, niet ter plaatse gebeurt, wordt deze kennisgeving geacht te zijn gegeven aan de betrokken partij op de datum waarop deze kennisgeving door A’spect training  wordt ontvangen.


2.3 TARIEVEN - BETALINGEN

 1. A’spect training  stelt een overzichtelijke tarieflijst ter beschikking van de klanten. Deze tarieflijst zal duidelijk de (totaal)prijzen van alle aangeboden fitnessdiensten en – abonnementen opsommen, alsook de eventuele kortingen of andere voordelen die kunnen worden gegeven. De tarieflijsten zullen ter plaatse beschikbaar zijn op eerste bezoek van de klant. Zij kunnen tevens geraadpleegd worden via de website van A’spect training .

 2. Aan het einde van een contract gelden bij iedere verlenging de op dat moment geldende tarieven voor de tijdens het initiële contract gekozen formule.

 3. In uitzonderlijke gevallen kan A’spect training  kortingen toestaan, bv. aan studenten. Een studentenkorting is geldig voor alle voltijdse dagstudenten van 16 tot en met 23 jaar, en uitsluitend op voorlegging van een geldige studentenkaart. Wanneer de voorwaarden om van deze korting te genieten niet meer van toepassing zijn, zal het maandtarief automatisch en zonder voorafgaande verwittiging worden aangepast aan de standaard tarieven. De looptijd van de overeenkomst blijft ongewijzigd.

 4. In geval van laattijdige betaling door de klant (of door A’spect training  van een uit hoofde van de lidmaatschapsovereenkomst verschuldigd bedrag), zal van rechtswege en zonder  voorafgaande  ingebrekestelling,  een  intrest verschuldigd zijn van 10     per maand, en zal bovendien (van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling) het verschuldigd bedrag  vermeerderd  worden  met  een  forfaitaire  schadevergoeding  ten belope van 10 van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van €100 voor administratieve en andere kosten. Het uitblijven van betaling op de vervaldag zal ook van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, het verval van eventueel toegestane kortingen of betalingstermijnen, alsook de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog verschuldigde som- men met zich meebrengen. Het uitblijven van betaling op de vervaldag geeft aan de andere partij het recht om de overeenkomst te schorsen of te ontbinden lastens de in gebreke zijnde partij en om alle prestaties onmiddellijk te staken tot regularisatie van de nog verschuldigde betaling.

 1. BEPERKTE VERANTWOORDELIJKHEDEN

  1. Leden dienen te allen tijde de gebruikelijke huisregels van de club waarin ze sporten te respecteren. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en voor zijn persoonlijke bezittingen. U wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Vraag hierover meer informatie aan uw verzekeringsmakelaar. In geen geval zullen A’spect training  of haar medewerkers aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, zowel directe als indirecte schade (o.a. niet-limitatief: lichamelijke letsels, diefstal, beschadiging of verlies van goederen, etc.), die door de klant of derden worden geleden, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van bedrog, grove of opzettelijke fout in hoofde van A’spect training  of haar medewerkers. De klant zal A’spect training  vrijwaren voor eventuele aanspraken terzake.

  2. A’spect training  stelt lockers ter beschikking van de klant, waarin deze persoonlijke goederen kan opslaan tijdens het sporten/ fitnessen. De klant dient na elke sportbeurt zijn/haar locker leeg te maken en proper achter te laten. A’spect training  behoudt zich het recht voor om lockers die meer dan 48u. gesloten blijven, te openen en de inhoud ervan te verwijderen, zonder dat A’spect training  gehouden kan zijn tot enige vergoeding aan de eigenaar van de verwijderde goederen.

 2. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

A’spect training verwerkt persoonsgegevens van de klant in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 dd. 27 april 2016 (“GDPR”). Als verwerking verantwoordelijke bepaalt A’spect training  het doel en de middelen van de gegevensverwerking. Zij zet zich dan ook dagelijks in om de verwerking van de persoonsgegevens van de klant te beschermen en te beheren in alle transparantie. A’spect training  verwerkt enkel de gegevens (zoals naam, e-mail, gsm nummer en facturatiegegevens) die zij noodzakelijk acht om ofwel de overeenkomst met de klant uit te voeren, ofwel tegemoet te komen aan haar gerechtvaardigd belang tot ondernemen (zoals direct marketing), ofwel te voldoen aan de wettelijke verplichtingen (zoals de boekhoudplicht), ofwel op grond van de toestemming van de klant. De Klant heeft het recht A’spect training  te allen tijde te contacteren om vragen te stellen omtrent de verwerking van zijn persoonsgegevens. Voor meer uitleg omtrent de verwerking van persoonsgegevens verwijst A’spect training  naar haar privacyverklaring – a-spect.be

Bij het kiezen van een Milon abonnement ga je akkoord dat je gegevens ook verwerkt mogen worden door Milon Care Gmbh en Hup Hup onder de voorwaarden besproken in punt ´verwerking persoonsgegevens´

 1. VARIA

  1. Veranderingen omtrent uw persoonlijke gegevens dient u schriftelijk door te geven aan het onthaal van uw club.

  2. Voor vragen omtrent uw lidmaatschap of vragen van financiële aard staat A’spect training  ter uwer beschikking tijdens de openingsuren van uw club.

  3. Indien één van de clausules van het Huishoudelijk Reglement of huidige Algemene voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, een ongeldige, nietige of onafdwingbare verbintenis zou bevatten, zullen de overblijvende clausules niettemin bindend en afdwing- baar blijven. In voorkomend geval zal de ongeldige, nietige of onafdwingbare clausule worden vervangen door een wettige, geldige en afdwingbare verbintenis die de ongeldige, nietige of onafdwingbare clausule benadert in de mate van het mogelijke. In het bijzonder zullen termijnen of vergoedingen die te hoog worden bevonden, herleid worden tot hetgeen als maximum aanvaard wordt door de courante rechtspraak terzake.

  4. Kennisgevingen die via huidige algemene voorwaarden per e-mail mogen worden uitgevoerd, dienen aan A’spect training  te worden gericht op dit adres: hasselt@A’spect training .be.

  5. De milon en de pro app kan maandelijks stopgezet worden , en eindigt op de eerste dag van de maand volgend op de datum van opzeg. Dit heeft geen invloed op de looptijd van het basis A’spect training  abonnement.

 2. PERSONAL TRAINING

Leden van A’spect training  kunnen beroep doen op een personal trainer. De diensten van de personal trainer zijn niet in het lidmaat- schap inbegrepen. De personal trainer is geheel zelfstandig werkzaam en is daarbij volledig persoonlijk verantwoordelijk voor alle afspraken en handelingen. U dient derhalve een aparte inhuurovereenkomst met de personal trainer af te sluiten.

 1. MEDISCHE TOESTAND

 1. Het lid verklaart hierbij dat hij/zij in een goede gezondheid verkeert, dat hij/zij geen enkele medische of andere aandoening heeft die hem/haar zou kunnen verhinderen deel te nemen aan een fysieke inspanning, en dat het leveren van een fysieke inspanning geen schade kan berokkenen aan zijn/haar gezondheid, veiligheid en/of fysieke conditie.

 2. Men mag geen gebruik maken van de club indien men lijdt aan een infectie, aan een besmettelijke ziekte, of wanneer men letsels heeft zoals open wonden, open zweren e.a. waarbij het risico bestaat dat de gezondheid, de veiligheid en/of de fysieke conditie van andere leden in gevaar wordt gebracht.

 1. GEDRAGSCODE FITNESS SECTOR

A’spect training  verbindt zich tot het naleven van de gedragscode voor de fitness sector. U kan de integrale tekst van deze gedragscode verkrijgen aan de receptie van de club, via de website van A’spect training  of via de website van de FOD Economie. Op eenvoudige vraag van de klant, kan een exemplaar van deze gedragscode worden verstrekt.

 1. KLACHTEN / GESCHILLEN / TOEPASSELIJK RECHT

  1. Eventuele klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of de dienstverlening van A’spect training , kunnen ter kennis worden gebracht aan de klantendienst van A’spect training  via training@a-spect.be. A’spect training  streeft ernaar alle klachten in der minne te regelen en deze binnen een termijn van 7 kalenderdagen na ontvangst te behandelen en hieromtrent schriftelijk standpunt in te nemen.

  2. Indien na tussenkomst van de klantendienst, geen minnelijke regeling kan worden bekomen, aanvaardt A’spect training  dat, wanneer de klant daarvoor kiest, het geschil op buitengerechtelijke wijze kan worden geregeld door de geëigende sectorale gekwalificeerde entiteit (op te richten overeenkomstig de bepalingen van boek XVI van het Wetboek Economisch Recht) of bij gebreke daaraan door de “Consumentenombudsdienst” (met kantoor te 1000 Brussel, Koning Albert II laan 8, tel. 02/702.52.00, e-mail: contact@consumentenombudsdienst.be).

  3. Geschillen die niet minnelijk geregeld kunnen worden en niet voorgelegd worden aan de in artikel 10.2 voorziene entitei- ten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan en beslecht door de materieel bevoegde rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen.

  4. Deze algemene voorwaarden, de overeenkomst tussen A’spect training  en de klant, alsook alle andere rechtsbetrekkingen tussen A’spect training  en haar leden, worden beheerst door en uitsluitend geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch Recht.

3 Bedrijfsgegevens

Ond nr: WeHealth BV (A´spect training) : 0771.805.541

3600 Genk, Jaarbeurslaan 17 bus 41

Belfius - BE13 0689 4225 9239

 


Gratis proefles